0229-544520

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) van toepassing. Indien u zaken doet met Garage van der Stroom, dan zijn er rechten en plichten in verband met de AVG  van toepassing:

Algemene bedrijfsgegevens Garage van der Stroom

Eigenaar en functionaris gegevensbescherming S. van der Stroom
Wieder 13
1648 GA De Goorn
Telefoon 0229 544520
E-mail: info@garagevanderstroom.nl
Kamer van Koophandel 37116612

Indien u vragen heeft of indien u wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens wenst, kunt u zich wenden tot de functionaris gegevensbescherming.

Uw Akkoordverklaring

Indien u zaken doet met Garage van der Stroom gaat u akkoord met:

Derden

Garage van der Stroom verstrekt uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet moeten of mogen.

Bewaartermijnen

Garage van der Stroom bewaart  persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring  genoemde doeleinden te bereiken.

Beveiliging

Garage van der Stroom neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die worden verwerkt te beschermen. Hierbij spant Garage van der Stroom zich in om haar dienstverlening op een veilige manier plaats te laten vinden en misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Uw rechten

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door contact met Garage van der Stroom op te nemen.

Wijzigingen

Garage van der Stroom behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring indien nodig aan te passen. Deze wijzigingen zullen op deze website van Garage van der Stroom worden vermeld.

Recht op vergetelheid

Naast de voornoemde uitgangspunten heeft de Europese wetgever de mensen in Europa als betrokkenen ook extra rechten willen geven, waaronder het recht om vergeten te worden of, zoals het in de AVG heet, het recht op vergetelheid (artikel 17 AVG).

Dit recht bouwt voort op de reeds bestaande rechten van betrokkenen om hun persoonsgegevens te laten wissen. Kort gezegd heeft elke betrokkene recht op verwijdering van zijn persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging in een aantal gevallen:

afspraak apk

Neem nu contact op voor een afspraak.

Bel ons op 0229-544520, vul online het   contactformulier   in of kom bij ons langs!